Skip to main content

การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา


SNMRI

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ การศึกษา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทาสติปัญญา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเฉพาะในการดูแลแบบองค์รวม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการดูแลเบื้องต้น ให้กับจิตอาสา อาสาสมัคร หรือผู้ปกครองได้

2. เพิ่มศักยภาพจิตอาสา อาสาสมัคร ผู้ดูแล หรือผู้ปกครอง ให้มีสมรรถนะในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเฉพาะในการดูแลแบบองค์รวม เพื่อนำสู่การส่งต่อหรือได้รับการดูแลต่อเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ตามระดับอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การได้ยินและสื่อความหมาย นักจิตวิทยาคลินิก ครูการศึกษาพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ จิตอาสา อาสาสมัคร ผู้ดูแล ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือเด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกทักษะหรือดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามาไม่น้อยกว่า 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดของเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2. พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้า
3. การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก
4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
5. การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
6. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร
7. การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน

วิธีการประเมิน

การประเมินคะแนนความรู้ ก่อน – หลัง การเข้าเรียนแบบออนไลน์

Enroll