Skip to main content

การดูแลเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้


SNMRI

เกี่ยวกับหลักสูตร

ด้วยปี พ.ศ. 2558 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ พัฒนาคู่มือหลักสูตรอบรมจิตอาสา อาสาสมัคร เรื่อง การดูแลเด็กพิการทางการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่สู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนพิการ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ควบคู่กับคู่มือ ฉบับดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีแนวทาง เอกสารประกอบการสอน ให้ความรู้แก่จิตอาสา / อาสาสมัคร / ผู้ดูแลสุขภาพคนพิการในระดับชุมชนต่อไป

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือผู้สอน ซึ่งรวบรวมเนื้อหาการสอน ตัวอย่างสไลด์นำเสนอ รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม สำาหรับการอบรม และตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดอบรม ตลอดจนดำเนินการสอนได้ในแนวทางเดียวกัน

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และคณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผู้สอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่วิทยากร ผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ และนำไปสู่การดูแลเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เข้าอบรม (บุคลากรด้านสาธารณสุข / ด้านการศึกษา) ให้มีสมรรถนะในการดูแลเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประกอบด้วย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเฉพาะในการดูแล ตลอดจนสามารถประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อนำสู่การส่งต่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญตามระดับได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เรียน คือ บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู ครูการศึกษาพิเศษ หรือบุคลากรสาธารณสุข เช่น นักกิจกรรมบำบัด พยาบาล นักกายภาพบำบัด

วิธีการประเมิน

การสอบประเมินองค์ความรู้ (ก่อนและหลังอบรม)
Enroll