Skip to main content

การดูแลคนพิการทางการเห็น


SNMRI

เกี่ยวกับหลักสูตร

การดูแลด้านสุขภาพสายตาในสังคมไทยยังขาดการแก้ไขอย่างทั่วถึง เพราะส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลรักษามากกว่าการป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีปัญหาสายตา และเกิดภาวะตาบอด หรือสายตาเลือนรางจากสาเหตุต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือตั้งแต่ในระดับชุมชน และมีการส่งต่อเข้ารับบริการอย่างเหมาะสม ผู้ดูแลคนพิการทางการเห็นจึงสมควรได้รับคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแล สนับสนุน ส่งเสริมให้คนพิการทางการเห็นสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำาเนินชีวิตประจำาวันเบื้องต้นอย่างเต็มศักยภาพ

กรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเห็น และได้พัฒนาคู่มือหลักสูตรอบรม จิตอาสา / อาสาสมัคร ในหัวข้อ การดูแลคนพิการทางการเห็นขึ้น ดังนั้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำคู่มือดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนพิการ จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมนี้ขึ้น

หลักสูตรอบรมเรื่อง การดูแลคนพิการทางการเห็น ประกอบด้วยเอกสารและสไลด์นำเสนอต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการอบรม เอกสารที่สำคัญที่สุดคือ คู่มือสำหรับผู้สอน ซึ่งได้จัดทำทั้งในรูปเล่มและในรูปแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สะดวกต่อการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ จิตอาสา หรืออาสาสมัครให้มีความรู้และให้การดูแลคนพิการทางการเห็นได้
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะ
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการทางการเห็น
2. สามารถให้การดูแลคนพิการทางการเห็นเบื้องต้นได้
3. สามารถส่งต่อคนพิการทางการเห็นเพื่อรับบริการที่เกี่ยวข้องได้

ขอบเขตของเนื้อหา

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความพิการทางการเห็น
2. การดูแลคนสายตาเลือนราง
3. การดูแลคนตาบอด
4. การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ สำหรับคนพิการทางการเห็น
5. สุขภาพจิตและการปรับตัวต่อความพิการ
6. ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
7. ทักษะการทำกิจวัตรประจำวันสำหรับคนพิการทางการเห็น
8. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการทางการเห็น

วิธีการประเมิน

1. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติระหว่างกิจกรรมย่อย โดยผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยก่อนและหลังการอบรม โดยผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ผู้เข้าอบรมอยู่ร่วมอบรมตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
Enroll