Skip to main content

การดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติก


SNMRI

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ การศึกษา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางออทิสติก ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเฉพาะในการดูแลแบบองค์รวม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการดูแลเบื้องต้น ให้กับจิตอาสา อาสาสมัคร หรือผู้ปกครองได้

2. เพิ่มศักยภาพจิตอาสา อาสาสมัคร ผู้ดูแล หรือผู้ปกครอง ให้มีสมรรถนะในการดูแลสุขภาพคนพิการทางออทิสติก ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเฉพาะในการดูแลแบบองค์รวม เพื่อนำสู่การส่งต่อ หรือได้รับการดูแลต่อเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ตามระดับอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์การได้ยินและสื่อความหมาย นักจิตวิทยาคลินิก ครูการศึกษาพิเศษ เป็นต้น จิตอาสา อาสาสมัคร ผู้ดูแล ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางออทิสติกที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ ฝึกทักษะ หรือดูแลสุขภาพเด็กพิการทางออทิสติกมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

รายละเอียดของเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับออทิสติก
2. หลักการและเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กออทิสติก
3. การฝึกทักษะพื้นฐานที่สำคัญ
4. ทักษะทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
5. ทักษะด้านภาษาและการสื่อความหมาย
6. การปรับระบบการรับความรู้สึก
7. การฝึกกิจวัตรประจำวัน

วิธีการประเมิน

การประเมินคะแนนความรู้ ก่อน – หลัง การเข้าเรียนแบบออนไลน์

Enroll